วิสัยทัศน์สถานศึกษา
          บ้านเมืองน่าอยู่  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจมั่นคง  มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี  
 
อัตลักษณ์สถานศึกษา 
                        เรียนรู้คู่อาชีพ
 เอกลักษณ์สถานศึกษา
                        ทำงานเป็นทีม
 
 พันธกิจสถานศึกษา
 
                    
  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปล ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. ส่งเสริมสนับสนุน  และประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมของศูนย การเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
  4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
  5. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
 
๑.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.จัดการศึกษาต่อเนื่อง
                   -การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          -ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
๓.จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
๔.ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา