การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

ในวันที่  21-22  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2562 ทั้งหมด 8  สนามสอบ