การสอบ  N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2562

วันอาทิตย์  ที่  25  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562

ณ สนามสอบโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์